Kunder

Statkraft

Engasjert av Konsernrevisjonen: Flere evalueringer over flere år, med hovedvekt på områdene finans og kraftmarked. Engasjert både som prosjektleder og som fagrevisor. Norge og utland.Oppdrag for krafthandelsmiljøet: Prosjektleder implementering av leveranse krafthandelstjenester for omsetningsselskap. Oppdrag for fjernvarmevirksomheten: Kartlegging og kvantifisering av risiko

Akershus Energi

Leder konsernsjefs kvalitetsgjennomganger - uavhengige evalueringer på områder knyttet til risikostyring og internkontroll - fokus både på personsikkerhetsrisiko, ytre miljø og økonomisk risiko. Flere år deltid i funksjon som Risk Manager. Kartlegging av markedsrisiko, motpartsrisiko og operasjonell risiko. Utvikling av modell for løpende kvantitativ rapportering av konsernets samlede risiko opp mot risikobærende evne. Opplæring av personell innenfor risikostyring.

E-CO

Engasjert som innleid Risk Controller på deltid. Leder internrevisjonsarbeidet, med uavhengig rapportering til styret. Kvalitetssikring av risikostyring og internkontroll. Leder for intern granskning ulykke i kraftstasjon Aurland 2.

BKK

Engasjert av internrevisjonen som fagressurs ved uavhengige evalueringer på områder som: Finansiell og fysisk krafthandel, finans, vedlikehold.

Agder Energi

Rådgivning knyttet til konsernets markedsrisikohåndtering.

Drammen Kommune

Rådgivning knyttet til eierskap i kraftbransjen. Fokus på sammenhenger knyttet til strategi, risiko, egenkapital og utbytte.

Fjordkraft

Rådgiver i flere prosjekter knyttet til fysisk og finansiell krafthandel. Rådgiver for prosjekt for forbedret håndtering av operasjonell risiko. Videreutvikling av kontrollmiljø.

 
 
image
 
image
 
image
 
image
 
image
 
image
 
image
Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY